Waarom mag het klooster niet volwaardig participeren ?


In de intentie-overeenkomst (Zie onder Laatste nieuws: intentie-overeenkomst is ondertekend) kan men met betrekking tot de inbreng van het klooster in dit planvormingsproces letterlijk het volgende lezen:

Onder Partijen overwegen dat:
- ....en dat het Bernadetteklooster naar verwachting van de congregatie van de zusters van het H. Hart de huidige bestemming nog minimaal 10 jaar zal behouden.

Onder artikel 1. - Overeengekomen kaders van de herbestemming:
- De zusters van het H. Hart zich betrokken voelen bij de herbestemming van de Bernadettekerk en omgeving, waarbij zij hebben aangegeven niet het voortouw te willen nemen, maar wel hun bijdrage waar kan aan de relisatie ervan.

De heer Henk van Eijkelenburg heeft ons enige jaren geleden duidelijk gemaakt, dat het bestuur van de Congregatie van de Zusters van het H. Hart op grond van een akte uit 1936 niet zelf kan beschikken over de toekomst van het Bernadetteklooster.  Zonder medewerking van de Parochie is dit namelijk niet mogelijk. Daarmee heeft het klooster als jarenlange samenwerkingspartner van de VBB eigenlijk geen juridische positie binnen het huidige planvormingsproces.

In de Nota van uitgangspunten "Hart van Brabant" hebben de wijkraad en de VBB op 11 juni 2012 gezamenlijk overeenstemming bereikt over de noodzaak om in enige intentieverklaring het volgende op te nemen:
•  een proces-/procedureafspraak tussen partijen inzake het tijdig (enkele jaren vooraf) informeren over een voorgenomen vertrek van de zusters, waarna overleg kan worden gevoerd over een mogelijke bestemming van het klooster (bijv. seniorenwoningen) en de kloostertuin (bijv. openbaar wandelgebied)

Op het moment dat de zusters de wens tot overleg over hun plannen tijdens de Ronde Tafel Conferentie kenbaar maken, blijkt evenwel dat de parochie hier niet op zit te wachten. Daarin gesteund door de wijkraad, alsmede door de "onafhankelijk" voorzitter. Zoals deze voorzitter dit overigens ook al voor de aanvang van de Ronde Tafel Conferentie aan het bestuur van de VBB liet weten. Waarom de wijkraad is afgeweken van hetgeen in de Nota van uitgangspunten "Hart van Brabant" samen met de VBB aan de wijk is gepresenteerd, hoopt de VBB nog eens te vernemen. 

Op 25 september heeft het bestuur van de VBB in een reactie op een tussentijds concept van de kader-overeenkomst aangedrongen op een tekstwijziging.  Deze reactie van de VBB is hieronder als download integraal opgenomen. Helaas is nog steeds niet duidelijk waarom parochie en wijkraad zonder enige verdere toelichting hebben geweigerd deze tekstwijziging te accepteren. En de inbreng van het klooster uiteindelijk in de kader-overeenkomst hebben "vertaald" tot:  "De zusters van het H. Hart zich betrokken voelen bij de herbestemming van de Bernadettekerk .....etc" (zie ook hiervoor onder Artikel 1.)

De VBB heeft zich al 14 jaar hard gemaakt voor een planvormingsproces dat het volledige erfdienstgebied dient te omvatten. Nu een partij uitsluiten die bij herhaling tijdens de besprekingen in het kader van de Ronde Tafel Conferentie heeft verklaard ook eigen uitgangspunten en intenties (zie onder de rubriek Planvorming: Klooster) te willen inbrengen, is voor de VBB niet acceptabel.