Nieuwsbrief ontvangen?

Vraag 6: Hoe zou het wl kunnen ? Er moet nu wl iets gebeuren.

Op 20 oktober 2011 is tijdens de ledenvergadering de vraag gesteld; Hoe doe je dat dan ? Een zorgvuldig planvormingsproces ?

Daarop is een mogelijk plan van aanpak in 10-punten geschetst.  Een benadering, die vaak wordt gebruikt bij complexe samenwerkingsvraagstukken.  Nadrukkelijk dient in dit verband opgemerkt te worden dat er ook andere wegen naar Rome (in casu het gemeentebestuur van Den Bosch) leiden. 

Dan nu een mogelijk plan van aanpak:

  1. Benoem een onafhankelijk voorzitter en probeer fondsen te werven om in de loop van het planproces een adequate projectorganisatie in het leven te kunnen roepen.
  2. Ga uit van een gedegen analyse van wat partijen in de gegeven situatie als het eigenlijke probleem zien. Probeer tot een gedeelde definitie van de aanwezige problemen te komen.
  3. Bepaal samen welke partijen in het planproces dienen te participeren. En in welke rol, etc.
  4. Laat iedereen op een open en transparante wijze delen in alle relevante informatie.  Handel integer opdat paritijen elkaar (tijdens zo'n proces) wederzijds leren kennen en vertrouwen.  Stel regelmatig vast of je nog met elkaar op de goede weg zit.
  5. Maak van meet af aan afspraken over de wijze waarop de achterbannen van partijen bij de planontwikkeling worden betrokken. Een communicatieplan dus op basis van een goed doordachte strategie.  Daarvoor is een analyse nodig van de betrokken doelgroepen.
  6. Ontwikkel met alle partijen een samenhangende intentie over de wijze waarop het (inmiddels door alle partijen gedeelde) probleem moet worden opgelost (convenant).  Wacht vooral met het presenteren van kant en klare oplossingen op het moment dat het planproces nog moet beginnen.
  7. Streef naar een door alle partijen gedeelde visie over de richting waarin naar mogelijke oplossingen wordt gezocht.  Het systematisch inventariseren van hetgeen mensen, die in Maliskamp wonen, zouden willen, is zo'noplossingsrichting. Het zullen in het begin altijd meerdere oplossingen zijn. Zo'n visie moet toekomstgericht en toekomstvast zijn, doch vooral voor iedereen inspirerend en met de nodige verbeeldingskracht.
  8. Zoek vooral naar nieuwe, creatieve wegen om de kwestie op te lossen. Probeer ook van het 10-jarig verleden te leren hoe het niet moet.
  9. Mobiliseer alle denkbare, beschikbare netwerken en deskundigen als hulpbronnen. Op vele plaatsen elders heeft men immers al ervaring opgedaan met dergelijke vraagstukken.
  10. Werk één of meerdere nieuwe plannen uit en laat de wijkgemeenschap uiteindelijk kiezen wat het beste plan is.