Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Reactie gemeente op inspraakreactie VBB c.s.

Geplaatst op: Vrijdag 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 ontvingen wij van de Gemeente een brief d.d. 8 januari 2018, ondertekend door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, mevr. ir. E.M.A. Cammaert, waarin zij aangeeft in te stemmen met het eindverslag over onder meer de inspraakreacties van de VBB en de Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk. Deze brief is onder download aan dit nieuwsbericht gehecht.

Inmiddels hebben meerdere leden van de VBB inhoudelijk gereageerd op de uitnodiging voor de extra ledenvergadering van de VBB op donderdag 25 janauri aastaande. 

Enkele leden van de VBB maken het bestuur van de VBB erop attent, dat doorverkoop van de Bernadettekerk en de bijbehorende Pastorie slechts onder bepaalde garanties zou mogen plaatsvinden.
Een doorverkoop zou hoe dan ook niet mogen plaatsvinden, aldus deze leden, indien de heersende erfdienstbaarheidsgerchtigden in een dergelijk verkoopproces niet op enigerlei wijze zouden worden betrokken.

Het bestuur van de VBB wijst er op, dat in de overlegsituaties met de gemeente dit punt aan de orde is geweest. Dit blijkt ook uit het eindverslag, dat onder download aan dit nieuwsbericht is gehecht.

Het bestuur van de VBB hoopt de leden gerust te stellen met de volgende passages uit de brief van de gemeente d.d. 8 januari 2018:
 
• "Omdat de vestiging van dit bedrijf en de bewoning van de pastorie niet passen in het bestemmingsplan en functioneel wenselijk en aanvaardbaar zijn, moet vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan een afwijkingsprocedure worden gevoerd ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 en / of 2 Wabo";

• "Als huurder / toekomstig eigenaar heeft de orgelmakerij de beschikking over het hele perceel van de kerk en de pastorie. Medegebruik van bijvoorbeeld een openbare beeldentuin is voor het bedrijf en de huurder c.q. toekomstig eigenaar niet mogelijk of wenselijk";

Hieruit blijkt enerzijds dat een dergelijke afwijkingsprocedure in bijna alle gevallen ook gevoerd zal moeten worden indien de kerk en bijbehorende pastorie onverhoopt ook in de toekomst opnieuw verhuurd of verkocht dienen te worden. En anderzijds dat andere activiteiten dan de in de afwijkingsprocedure  genoemde activiteien niet zullen worden toegestaan.

Ten slotte wijst het betuur van de VBB er op dat ook ter vergadering nog vragen kunnen worden gesteld.


Download: Reactie gemeente op inspraakreactie VBB c.s.

Laatste nieuws