Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Doel extra ledenvergadering op 25 januari 2018

Geplaatst op: Zondag 14 januari 2018

Op 7 december 2017 is het bestuur van de VBB onder bepaalde voorwaarden gemachtigd om samen met de wijkraad te streven naar het oplossen van een kwestie die de Maliskampse gemeenschap meer dan 17 jaar verdeeld heeft gehouden.
 
Te weten het streven van ± 143 erfdienstgerechtigde percelen (waarvan er op dit moment nog ± 122 over zijn) om het religieus erfgoed binnen het erfdienstbare gebied (dat als hart van Maliskamp wordt omschreven) voor de toekomst veilig te stellen en te behouden. En aldus ook in de toekomst ten goede te laten komen aan de gehele wijkgemeenschap.
 
Sinds medio 2017 is onder leiding van het bestuur van de zusters van het Bernadetteklooster een in alle opzichten inspirerend en constructief herbestemmingsproces op gang gebracht. Met voor het Bernadetteklooster een herbestemming die in alle opzichten blijkt te voldoen aan de voorwaarden die vanaf de oprichting van de VBB tijdens evenzovele ledenvergaderingen gezamenlijk en met uiteindelijk 93 % van de stemmen zijn geformuleerd.
 
Deze voorwaarden zijn in het nieuwsbericht van 7 januari 2018 getiteld “Brief wijkraad en VBB met vragen” nog eens onder de aandacht van alle erfdienstgerechtigden gebracht. Dit nieuwsbericht kan worden beschouwd als een kort verslag van de ledenvergadering van 7 december 2017.
 
Inmiddels is er – zo lijkt het althans – ook ten aanzien van het herbestemmingsproces van de kerk en de pastorie sprake van een doorbraak, nu het parochiebestuur, de stichting wijkbelangen en de orgelbouwer Pels en Van Leeuwen zich bereid verklaard hebben aan de op 7 december 2017 nog eens gememoreerde voorwaarden tegemoet te komen.  Dit zal uiteindelijk moeten blijken uit de schriftelijke beantwoording van de 25 vragen die nog openstaan.  Zodra de antwoorden op deze vragen ontvangen zijn, zullen deze in alle opzichten open en transparant op de website van de VBB gepubliceerd worden.
 
Op 25 januari 2018 krijgen de 122 leden van de VBB de gelegenheid om hierover met elkaar, alsmede met het parochiebestuur, de stichting wijkbelangen en de orgelbouwer Pels en Van Leeuwen (die daartoe inmiddels uitgenodigd zijn) van gedachten te wisselen.
Ook wethouder Paul Kagie, die de afgelopen jaren samen met de ambtelijke staf van de gemeente ’s-Hertogenbosch op essentiële momenten als een op de achtergrond helpende en sturende factor heeft gefungeerd, is uitgenodigd voor deze extra ledenvergadering.
 
Tot slot van de vergadering hoopt het bestuur van de VBB alle aanwezige leden van de VBB voor te kunnen stellen om in te stemmen met:
1.     Het onverkort ook in de toekomst behouden van de erfdienstbaarheid;
2.     In te stemmen met de herbestemming van het Kloostercomplex van de Zusters van het H. Hart ten behoeve van het Buro3o.
3.     In te stemmen met het in eigendom en gebruik overdragen van de Bernadettekerk en bijbehorende Pastorie aan de orgelbouwer Pels en Van Leeuwen.
4.     In te stemmen met het in eigendom verkrijgen en gebruiken van de grond van de dierenweide door de wijkgemeenschap (via de stichting Wijkbelangen).
 
N.B.     De niet aanwezige leden van de VBB zullen in de daarop volgende dagen door het bestuur van de VBB benaderd worden om schriftelijk in te stemmen met het uiteindelijke besluit van de ledenvergadering van de VBB (dat ook op de website gepubliceerd zal worden).
 

Auteur: bestuur van de VBB

Laatste nieuws