Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Brief wijkraad en VBB met vragen

Geplaatst op: Zondag 7 januari 2018

De bijeenkomst van de wijkraad op 21 november en de communicatie met leden van de VBB (vóór en tijdens de algemene ledenvergadering van de VBB op 7 december 2017) heeft geleid tot 25 nog openstaande vragen.

Het bestuur van de VBB acht de beantwoording van deze vragen essentieel om verantwoording te kunnen afleggen aan de leden, die het bestuur op 7 december 2017 unaniem gemachtigd hebben om een laatste definitieve poging te ondernemen om met alle "herbestemmingspartijen" overeenstemming te bereiken.

Een machting, die - wat de leden van de VBB betreft - gekoppeld is aan 4 voorwaarden, die in hoofdlijnen tijdens de ledenvergadering (zie ook agenda voor 7 december 2017 in deze rubriek) als volgt zijn geformuleerd:
1.  Geen bouw in het erfdienstbare gebied (erfdienstbaarheid dient onverkort te blijven bestaan);
2.  Herbestemmingen integraal op korte termijn voor het gehele gebied regelen;
3.  De leden van de VBB open en transparant (onder meer via de website) gedetailleerd informeren over de schriftelijke beantwoording van de 25 nog openstaande vragen, gevolgd door een kennismaking met de eigenaren van erfdienstbaar gebied aan wie de vragen gericht zijn;
4.  Duidelijkheid over de mate waarin met name ook de kerk in de toekomst een functie ten behoeve van de wijkgemeenschap kan en zal blijven vervullen.

Over het vorenstaande is de afgelopen weken door de besturen van wijkraad en VBB overleg gepleegd met:
• het bestuur van het Bernadetteklooster
* het Buro3o
• het gemeentebestuur
• de stichting wijkbelangen
• het parochiebestuur
• de orgelbouwer Pels en van Leeuwen

Dit heeft geleid tot de volgende afspraken:
• Op 25 januari 2018 zal een extra - op besluitvorming gerichte - ledenvergadering van de VBB plaatsvinden, waarbij het van groot belang is, dat de leden in grote getale aanwezig zullen zijn om aldus bij te dragen aan het benodigde draagvlak binnen de wijkgemeenschap voor de herbestemmingsplannen;
• Tenminste 7 dagen daarvoor ontvangen de leden in fysieke vorm de agenda voor deze extra vergadering, waarbij er van uit gegaan wordt dat de 25 nog openstaande vragen alsdan beantwoord zijn;
• Voor deze extra ledenvergadering zullen ook uitgenodigd worden:
Wethouder Paul Kagie, het parochiebestuur, de stichting wijkbelangen en de orgelbouwer Pels en Van Leeuwen. 


Download: Brief wijkraad en VBB met vragen

Laatste nieuws