Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Toekomst Bernadettekerk en pastorie

Geplaatst op: Woensdag 22 november 2017

Onderstaand - zie download - treft u aan de powerpoint-presentatie van de Stichting Wijkbelangen.
Wijkbelangen heeft aan de hand van dit document de aanwezigen op de openbare wijkraadsvergdering van 21 november 2017 geïnformeerd over de hoofdlijnen van de schriftelijke overeenkomst tussen Parochie en Stichting Wijkbelangen (pag. 3 download)

Partijen wensen niet dat de inhoud van deze schriftelijke overeenkomst aan de erfdienstgerechtigden wordt bekendgemaakt. Om die reden zullen wij het moeten doen met hetgeen uit de powerpoint-presentatie kan worden opgemaakt.

Onder gemaakte afspraken ? (pag. 5 dowload) staat vermeld: " De erfdienstbaarheid wordt niet gewijzigd of aangepast".  Voor de erfdienstgerechtigden erg belangrijk.  

Deze omschrijving betekent helaas wel, dat het streven van het parochiebestuur om de erfdienstbaarheid op te heffen onverkort van toepassing blijft. (zie de rubriek laatste nieuws van 5 oktober 2017)

In het kader van de herbestemmingen hebben de erfdienstgerechtigden overigens te maken met vijf partijen;  het Parochiebestuur en het Bisdom, het bestuur van de Congregatie en de beide toekomstige eigenaren)  Het bestuur van de VBB voert momenteel samen met de wijkorganisaties buitengewoon constructieve gesprekken over de herbestemming van het klooster. En zal de leden voorstellen om van harte in te stemmen met en bij te dragen aan een goed verloop van dit herbestemmingsproces. Op 7 december aanstaande zijn Buro3o en de heer Ad Kluijtmans uitgenodigd om de leden van de VBB een nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Het Parochiebestuur is door het bestuur van de VBB gevraagd om na minstens 3 jaar "radiostilte" weer met elkaar in gesprek te gaan. Zeker gelet op de onduidelijkheden die momenteel blijken uit de onderstaande download over de hoofdlijnen van de schriftelijke overeenkomst met de stichting Wijkbelangen. Met de toekomstige eigenaar van de kerk en pastorie heeft het bestuur nog nooit gesproken.

Aan de leden zal - gelet op het vorenstaande - als eerste voorgesteld worden om in te stemmen met het streven van van het bestuur van de VBB (en de wijkraad) om in gesprekken met de oude en nieuwe eigenaren helderheid te verkrijgen over de voorwaarden die in de toekomst op het erfdienstbare gebied van toepassing zullen zijn. En daarover open en transparant terug te rapporteren aan de leden.

Waarover in het volgende nieuwsbericht (Onderwerpen voor de ALV van de VBB) meer.


Download: Toekomst Bernadettekerk en pastorie

Bron: Wijkbelangen sluit overeenkomst met Parochiebestuur

Laatste nieuws